NLP (Neurolingvistické programování) se začíná dostávat do povědomí lidí už i u nás v ČR a je nám prezentováno jako skoro zázračná metoda nejen pro seberozvoj, ale i pro vyjednávání, marketing, prodej apod. Je to skutečně tak skvělý nástroj? Jak se dá využít, jak zneužít, na co je dobrý a kde leží jeho limity? Na základě své 10leté zkušenosti s NLP v roli kouče a terapeuta, ale i klienta, tj. příjemce koučinku a terapie, přináším v tomto článku odpovědi na tyto otázky.

Co je to NLP

Pojďme nejprve stručně definovat, co to NLP vlastně je (ačkoli definicí a vysvětlením se zabývá jiný článek na tomto webu). Neurolingvistické programování vzniklo v 70. letech 20. století v USA syntézou několika terapeutických směrů a dalších disciplín. Richard Bandler a John Grinder vytvořili NLP se záměrem studovat a dokázat napodobit nejlepší výkony v různých disciplínách. Chtěli porozumět vzorcům chování a rozhodování špičkových odborníků a na základě toho umět vychovat další takovéto odborníky. Pochopili, že excelence nevzniká jen tím, že toho člověk hodně ví, ale také a možná především tím, jak se svými znalostmi nakládá, jak přemýšlí a jak se chová. John Grinder využil svých znalostí jazykovědy a Richard Bandler se opřel o své zkušenosti počítačového odborníka a terapeuta. Není divu, že svou metodu pojmenovali právě neuro-lingvistické programování, když jeden z nich byl IT specialista a druhý lingvista.

To, co vytvořili, je soubor metod jak na jedné straně zjišťovat a poznávat podvědomé vzorce myšlení, chování a rozhodování člověka. A na druhé straně, jak tyto vzorce měnit. Jinými slovy: Máte-li jednoho skvělého manažera nebo teamlídra (nebo jiného odborníka), můžete díky NLP pochopit jeho způsob uvažování a chování a pak tento způsob uvažování a chování naučit někoho jiného. Tomuto procesu říkáme v NLP „modelování“. Chcete-li se například naučit být skvělým obchodníkem, nestačí vám nastudovat všechny prodejní techniky. Potřebujete se také naučit přemýšlet a rozhodovat se jako dobrý obchodník. Modelovat jej. A právě v tom vám pomůže NLP. Umožní vám doslova přeprogramovat váš mozek na ty nejlepší programy.

NLP našlo ovšem využití pro mnoho dalších účelů: terapie a koučování, vyjednávání a komunikace, prodej a marketing… Metody NLP umožňují měnit to, jak přemýšlíme a jak se následně chováme. Umí zasáhnout podvědomé vrstvy naší osobnosti. A to má široké uplatnění. Bohudík i bohužel. NLP můžete použít sami na sebe a nebo jej může použít někdo na vás. Toto použití na vás se může odehrát s vašim vědomím a svolením (jako v případě koučinku a terapie), nebo bez něj (jako v případě mediální komunikace, marketingu a prodeje). A tak je pravda, že NLP je účinná metoda seberozvoje (ačkoli má také své limity – k tomu se dostaneme dále v textu). A stejně tak je pravda, že NLP je nástroj manipulace. Čím účinnější nástroj máte v ruce, tím víc užitku, ale i škody, můžete nadělat. To platí nejen u NLP, ale u jakéhokoli nástroje od ostrého nože, přes silné auto až po výkonnou zbraň.

Manipulaci si necháme na jindy a v tomto textu se dále budeme zabývat využitím NLP pro rozvoj osobnosti a terapii. Řekneme si, v čem NLP umí účinně pomoci a na co budete potřebovat jinou metodu. Vycházím zde primárně ze své vlastní zkušenosti příjemce koučinku a terapie. Přecejen svůj vlastní rozvoj pozoruji už přes 10 let, prošla jsem mnoho slepých uliček a je to tak ta nejpodrobnější případová studie, kterou jsem schopná poskytnout. Opírám se ale také o zkušenosti v roli kouče a NLP terapeutky. U klientů, kteří ke mně chodili dostatečně dlouho (5 a více sezení), jsem mohla pozorovat progres díky NLP a u některých jsme také narazili na limit této metody, kde už dále nebyla účinná, nebo jen marginálně. Nakonec mi určitou strukturu pro moje úvahy poskytuje teorie integrální psychologie. Integrální přístup definuje různé fáze našeho rozvoje nejen od dětství po dospělost, ale de facto až po osvícení a pro každou úroveň rozvoje doporučuje jinou metodu terapie. Tato doporučení vesměs potvrzují moje zkušenosti a pozorování.

Jak NLP pomáhá být lepším a spokojenějším člověkem

Metody NLP z velké části pracují s našim vnímáním (kognicí). Naši „povahu“ neformují ani tak reálné zkušenosti, kterými procházíme, ale především to, JAK tyto zkušenosti VNÍMÁME. Jaké obrazy nám utkví v paměti, jaké zvuky si zapamatujeme a co v nás vyvolávají. Jaké myšlenky si utvoříme kolem určitého slova nebo kolem určité události. Tyto naše vzorce a příběhy mají často s objektivní realitou pramálo společného. Nezáleží na tom, co a jak se stalo, ale na tom, co naše hlava a tělo vnímají, jak to interpretují a co s tím vším materiálem dále udělají. Většina z těchto vjemů a myšlenek se časem uloží do podvědomí. To znamená, že už si je nepamatujeme, ale někde tam jsou a ovlivňují nás.

NLP je jednou z metod, jak tyto podvědomé obsahy přivést zpět do vědomí a následně je přetvořit. A to zvláště ty, které nás ovlivňují negativně. Kvůli kterým si nevěříme, držíme se zpátky, selháváme v různých úkolech a činnostech, propadáme závislostem apod. Mnoho z těchto „programů“ mysli se promítá do naší řeči. To znamená, že člověk znalý NLP dokáže vaše vzorce částečně poznat z toho, JAK mluvíte (ne z toho, CO říkáte). Stačí, abyste začali vyprávět o něčem, co vás tíží a NLP kouč hned pozná, že se například cyklíte v pocitech, ztrácíte hranice, zaměřujete se na negativa, nevíte, co chcete a točíte se v problémech. To je určitá myšlenková strategie.

Úkolem NLP kouče pak není vám říct, jací jste a jaký máte problém, ale pomoci vám z toho problému ven tím, že vám bude klást správné otázky. Pokud se například cyklíte v pocitech, NLP kouč vás vyzve, abyste se na svou situaci podívali očima někoho nezaujatého a pojmenovali, co vidíte. Tím vás z vašich zahlcujících pocitů na chvíli vytáhne a umožní vám získat jiný úhel pohledu. Pokud kouč vidí (resp. slyší), že se příliš zaměřujete na problémy, na věci, kterých se chcete zbavit a které vás štvou, zeptá se, čeho byste chtěli dosáhnout, co byste chtěli získat, kam byste chtěli dojít. Tím vám umožní uvědomit si, co chcete, což vám pomůže zjistit, co máte se svou situací dělat. A tak dále.

Vaše myšlenkové strategie bývají mnohdy vychýlené na jednu stranu (např. se zaměřujete jen na problémy a nevidíte cíle, nebo silně vnímáte to, co je špatně a ignorujete to, co je dobře). To vás většinou dostane do problému, protože ztrácíte rovnováhu. NLP kouč vás pak správnými otázkami dokáže dostat zpět do rovnováhy. Naučí vás přemýšlet i tím druhým, protikladným způsobem. Říkáme tomu „rozšíření mapy světa“. Vaše mapa, na které máte jen samé problémy, se obohatí o cíle, nebo naopak, apod.

Kromě správně cílených otázek má NLP kouč ještě další možnosti. Například měnit vlastnosti obrazů, zvuků a pocitů, které ve vás vyvolává nějaká událost. Tím se změní vaše vnímání této události, váš postoj k ní a pravděpodobně také vaše chování. Detailní výklad technik založených na změně tzv. „submodalit“ (tj. vlastností obrazů, zvuků, pocitů) dalece přesahuje rámec tohoto článku a je předmětem NLP školení a seminářů. Některé základní techniky založené na tomto principu se můžete naučit i v mých workboocích a především v e-mailových kurzech.

Další množinu NLP technik tvoří techniky čistě lingvistické, jako například verbální přerámcování, sleight of mouth nebo metamodely jazyka. Významu těchto pojmů nyní nepotřebujete rozumět, uvádím je spíš pro čtenáře z řad NLP koučů a terapeutů. Těmito technikami měníme významy, které přisuzujeme určitým slovům, doplňujeme to, co naše mysl vynechala, opravujeme to, co překroutila, apod. Takže pokud například lpíte na tom, že musíte dokončit určitý projekt, jinak by to bylo selhání, může to pro vás být velmi neužitečné. Budete plýtvat energií na dokončení něčeho, co za to třeba vůbec nestojí, a mezitím vám uteče spousta lepších příležitostí. Díky NLP můžete změnit význam, jaký vaše podvědomí dává slovu „selhání“. Místo „selhání = nedokončíš tento projekt“, si můžete nastavit třeba toto: „selhání = mrhat energií na kříšení mrtvého koně“. Toto „přerámcování“ vám umožní s klidným srdcem opustit neperspektivní projekt a napřít svůj elán lepším směrem.

Co mají všechny tyto techniky společné je to, že pracují s tzv. kognicí, tedy tím, jak poznáváme svět (smysly) a jak interpretujeme tyto poznatky v našich myslích (kognitivní procesy a verbalizace). Tyto techniky, ačkoli ovlivňují naše emoční prožívání a působí i na tělo, pracují primárně s naší myslí. Skrz změny v mysli ovlivňují emoce a tělo. To je účinné, ale je to jenom jeden směr.

Kde končí sféra NLP

V NLP existuje také soubor technik práce s emocemi (např. kotvení) a další velkou množinu tvoří techniky terapeutické (tj. jdoucí do minulosti – např. časové osy). Práci s tělem se NLP explicitně nevěnuje, nicméně jsou zde i techniky, které tuto práci zahrnují (fyziologie excelence, dancing score – opět uvádím konkrétní techniky pro znalce NLP). NLP tak pokrývá všechny 3 vrstvy osobnosti: tělo, emoce a mysl, ale těžiště má přecejen v mysli. Techniky práce s emocemi jsou relativně povrchové. Pomáhají, ale jejich potenciál se rychle vyčerpá. Tělo zde vůbec není centrem zájmu. A tak potenciál NLP končí tam, kde končí možnosti naší mysli.

Naše abstraktní mysl, tak jak ji vnímáme v dospělosti, ovšem není přítomná po celý náš život od narození. Teprve mezi 3. a 6. rokem věku dochází k posupnému oddělování mysli od těla. Během této doby potlačíme mnoho bolestných pocitů do podvědomí a vytvoříme si tak spoustu materiálu k pozdějšímu řešení. Je to v tomto období, kdy začínáme lhát sami sobě o tom, jací jsme, co cítíme a po čem toužíme. Ve snaze být takoví, aby nás okolí přijalo. Postupně se stěhujeme z těla do hlavy (naší pozorností, naším vědomím) a naše mysl se diferencuje od naší emoční stránky. Teprve tady začíná materiál, se kterým nám umí pomoci NLP.

Všechno, co prožijeme před tím, je naší mysli obtížně přístupné. V prvních 3 letech života vznikají traumata (velká i malá), která se ukládají hluboko do našeho fyzického a emočního těla, a v mysli se pak objeví jen jejich odraz. V tomto období vzniká základ naší budoucí jistoty v sobě (základ pevný, vachrlatý, nebo žádný). Tady pramení naše schopnost (nebo neschopnost) postavit se za sebe, prosadit se a nastavit si pevné hranice. Mnohé myšlenkové vzorce mají původ právě tady. Například přehnané zaměřování pozornosti na to, co se člověku nepovedlo. V dospělosti se to projevuje jako myšlenkový model, ale základ tohoto modelu vznikl dávno před tím, než se mysl jako taková oddělila od emocí a začala samostatně existovat. Proto změna tohoto modelu na úrovni mysli nebude dostatečně účinná. Kognitivní metody zde nestačí a nestačí si pouze uvědomit, že nějaké takové omezující přesvědčení existuje.

Má-li omezující vzorec kořeny v takto útlém dětství, bude pravděpodobně potřeba sáhnout po jiné metodě, než je NLP. Může zde zafungovat práce s časovou osou (jenž je součástí NLP), která umožňuje přepsat rané zkušenosti, resp. jejich otisk v podvědomí. Jak jsme si řekli na začátku: nezáleží na tom, co jste objektivně prožili, ale jaká vzpomínka zůstala ve vašem podvědomí. Existují ale rychlejší a efektivnější metody, jak tento materiál z počátku života zpracovat (z mé zkušenosti je to například vzpomínková terapie, ale také metody pracující primárně s tělem – více v tomto článku).

Moje osobní zkušenost

Já jsem s NLP začala v roce 2012, kdy jsem se po prostudování knihy „NLP for dummies“ přihlásila na kurz NLP Practitioner. V rámci kurzu se účastníci učí techniky tak, že je zkouší jeden na druhém. Kromě toho, že tedy zkoušíte techniky aplikovat na někoho jiného jako kouč, si toho také sami necháte hodně odkoučovat. Naučíte se nějakou teorii, ale také si leccos v sobě rozeberete a přeskládáte. Abych své vnitřní změny podpořila, využila jsem nabídky individuálních NLP koučinků a kromě kurzů jsem pravidelně chodila i na tyto individuální sezení.

Neuro-lingvistické programování mi za první rok změnilo život a změna byla vidět navenek. Pracovala jsem tehdy jako brand manager junior, bylo mi 27 let a měla jsem zásadní mezery v sebedůvěře a emoční stabilitě. Po prvním roce NLP jsem začala dostávat velmi silnou a velmi pozitivní zpětnou vazbu od kolegů i nadřízených a sama jsem na sobě cítila pozitivní změny. Odprezentovat marketingovou strategii obchodnímu týmu najednou nebyl strašný stres, ale zábava. Stejně tak vedení meetingu a řízení projektů. I občasné konflikty s některými staršími kolegy jsem lépe snášela. Vypadalo to, že mám vyřešeno a už bude jenom dobře. Narostly mi křídla.

Druhý rok NLP mě posunul natolik, že mi firma, pro kterou jsem pracovala, začínala být malá. A tak jsem udělala odvážné rozhodnutí seknout s marketingem a vydat se na dráhu NLP kouče a lektorky kurzů. A brzy se ukázalo, že moje křídla nestačí. Podnikání na volné noze přináší úplně jiné a mnohem větší výzvy než práce v korporaci. A zase bylo co řešit. K mému překvapení jsem se vrátila k těm samým tématům, jako jsem řešila na začátku: sebedůvěra a emoční stabilita.

Pak přišlo několik ran: pracovala jsem hodně se sportovci a trenéry a v roce 2017 sportovní svazy nedostaly dotace a propadly se do krize. Všechny běžící i rozjednané spolupráce padly a já byla prakticky na nule. Zhruba ve stejnou dobu jsem o sobě zjistila, že jsem lesba a začala jsem pochybovat o tom, zda vůbec můžu dělat tuto práci. Hlasy, křičící že homosexuálové jsou nemocní úchylové, byly příliš silné a zněly příliš blízko, než abych je dokázala ignorovat. Sotva jsem se z toho všeho začala hrabat na světlo, byl březen 2020. Šlus! Zase nula.

Přes všechny znalosti technik NLP i dalších, přes veškerou snahu udržet si psychické zdraví a nahodit zpátky už po tolikáté shozenou sebedůvěru, jsem se o rok později sesypala a upadla do něčeho, co nápadně připomínalo depresi. „NLP je na ho*no a nefunguje“, byl můj závěr. „Celý seberozvoj je podvod“, říkala jsem si a nevěděla, co mám se sebou dělat. Byla jsem si vědomá toho, že pro svou sebedůvěru nemám základ z útlého dětství, a kladla jsem si otázku, zda se takový deficit dá nějak dohnat později v životě. A pochybovala jsem o tom.

Nakonec jsem našla metodu, která umí účinně napravit i hluboké rány a vykompenzovat i takový nedostatek, jako je absence pocitu jistoty a bezpečí v nejútlejším dětství. Nebylo to NLP, byla to vzpomínková terapie. Po přečtení Integral Psychology od Kena Wilbera jsem pochopila, že NLP není špatná metoda, jen nedokáže pomoci se vším a na všech úrovních. Můj zásadní problém tkvěl tam, kam NLP neumí efektivně zasáhnout, nebo kam můj NLP terapeut a školitel možná zasáhnout nechtěl… Metoda je totiž jedna věc, její aplikace je věc druhá.

Největší omezení NLP netkví v metodě samotné

NLP dokáže zasáhnout prakticky všechny úrovně našeho vědomí a našeho rozvoje, ačkoli u problémů z nižších úrovní není tou nejefektivnější cestou a nestačí samo o sobě. Nicméně toto omezení není nic proti tomu, jak potenciál této metody omezujeme my lidé tím, jak s ní nakládáme.

Jak jsme si řekli, NLP se dá využít v mnoha oblastech života, nejen jako terapeutická či koučovací metoda. NLP se tedy více než k individuální terapii používá v různých školeních, ať už jde o školení NLP jako takového, nebo školení vyjednávání či prodeje. Důvodem je jednak to, že školit skupinu je ekonomicky násobně výhodnější než brát jednoho člověka po druhém a dělat s nimi individuální terapii. A peníze jsou vždy až na prvním místě, že ano? Druhý důvod je ten, že chodit na individuální terapii není moc sexy a není to něco, s čím se budete chlubit (pokud nejste jako já a nejste na to hrdí 🙂 ). Naproti tomu školení prodejních technik s NLP nebo školení samotného NLP sexy je, a to čím dál víc, jak jde NLP do módy. Proto se taky školení mnohem snáz prodává a mnohem snáz se získávají reference. O školení klienti řeknou známým i cizím lidem, o terapii neřeknou kolikrát ani svým nejbližším.

Tato tendence NLP více školit než reálně praktikovat v terapii (nebo v koučinku) má hned několik neblahých konsekvencí. Zaprvé v rámci skupiny není šance jít do takové hloubky jako individuálně. Kus NLP tak zůstává zcela nevyužitý a celá metoda se může jevit jako relativně povrchní věc. Zadruhé, a v tom vidím větší problém, často vyvstává konflikt rolí u školitele. Úspěšní NLP školitelé si zakládají vlastní centra a vychovávají si své „ovečky“, které mají časem školit a koučovat pro ně (nebo se starat o propagaci centra a dělat pomocné práce pod záminkou, že jednou budou moci také školit). V takovém školícím centru už nejste jen klient, který se má osobnostně posunout a něco se naučit. Jste potenciální ovečka, která může v budoucnu makat pro školící centrum. Váš školitel může mít vůči vám jiné zájmy než jenom váš rozvoj. A tento školitel má v ruce exkluzivní manipulační nástroj: NLP!

V úvodu jsem řekla, že manipulaci si necháme na jindy, ale nenecháme. Přecejen se k ní nakonec vracíme, protože je to právě zneužití NLP k manipulaci, co je největším omezením této metody spolu s její rostoucí popularitou a tím rostoucí lukrativitou. Jakmile má váš kouč, terapeut či školitel vůči vám ještě jinou roli, má jiné zájmy než pouze a jenom váš rozvoj. V tu chvíli se vystavujete riziku, že tuto účinnou metodu nebude používat pro vás, ale proti vám. A bohužel se to děje velmi, velmi často.

A abych byla úplně fér, tak se to netýká jen NLP, ale všech sebe-rozvojových metod. Lektor má své studenty na dlani. Ví o jejich slabinách a má v ruce mocné techniky, jak tyto slabiny využívat. A je velmi těžké odolat pokušení toho nevyužít. Nehledě na to, že manipulovat lze i podvědomě a tak lektor nemusí být zrovna zlý a zkažený člověk. Jen není plně vědomý a podvědomě sleduje své zájmy na úkor jiných. Třeba i z ušlechtilých pohnutek.

Musím přiznat, že si stále nejsem jistá, zda důvod, proč mi NLP nepomohlo z nejhoršího, tkví v omezení samotné metody, nebo v omezení toho, kdo na mě metodu aplikoval. Toto je nyní předmětem mého dalšího bádání a experimentování.

Jak omezení NLP překonat?

Pokud jde o překonání omezení metody samotné, je to jednoduché: nespoléhejte se pouze na NLP a zkombinujte jej s jinými metodami. Ostatně každá metoda se jednou vyčerpá a žádná není všespásná. Které další metody jsou pro vás vhodné se dozvíte například v tomto článku.

Překonat omezení plynoucí z lidských chyb, ať už vědomě či nevědomě páchaných, vlastně také není až tak složité. Stačí nikdy nedovolit, aby váš kouč či školitel měl vůči vám jakékoli jiné zájmy, než je váš rozvoj. Nikdy nespolupracujte se svým školitelem a nedělejte školení a koučinky pod jeho hlavičkou, ani mu nedělejte jiný servis. Ani to neplánujte, ani o tom neuvažujte. Je to sice lákavé, když chcete začít pracovat jako kouč či lektor a nemáte žádnou praxi ani klientelu, ale může se vám to hodně vymstít. Je mnohem zdravější najít si svou cestu a prošlapat si ji sám/sama. Ono vám nakonec stejně nezbyde nic jiného. Mluvím nejen z vlastní zkušenosti, ale také z překvapivě častých svědectví jiných koučů a terapeutů z jiných center rozvoje.

Manipulace v seberozvoji je bohužel opravdu rozšířená jako mor. Není to ale chyba seberozvoje, není to chyba NLP ani žádné jiné metody. Je to chyba nás lidí a naší nevyzrálosti. Jedni ze sebe potřebují dělat otrokáře (vědomě nebo podvědomě), a jiní ze sebe dobrovolně dělají otroky (většinou zcela podvědomě). Za (zdánlivé) pohodlí platíme svobodou. Tento mechanismus platí všude, nejen v osobní rozvoji. A potřebujeme paradoxně víc a víc rozvoje, abychom tento vzorec dokázali překonat. Takže navzdory všem omezením, vyberte si svoji metodu a hurá do práce!

Podobné příspěvky